banner ad

МЕЕС прие отчети за отстраняване на минали екологични щети

Автор Боряна Николова   // 29/03/2012

2903

На проведеното днес  заседание Междуведомственият експертен екологичен съвет (МЕЕС) – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет, прие окончателните отчети за приключване на две програми за отстраняване на минали екологични щети, причинени до момента на приватизация – на „Елаците Мед” АД – с. Мирково, и на „Електроразпределение Столично” АД и „Електроразпределение Плевен” АД. Това съобщиха от Пресцентъра на МОСВ.

С Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Елаците мед” АД –  с. Мирково е завършен процесът по рекултивацията на откоса и плажната ивица на хвостохранилище „Бенковски – 1”. Осушено е водното огледало и е извършена техническата и биологична рекултивация на завирената част на хвостохранилището. Извършен е мониторинг на повърхностните и подземните води.

За дейностите по Програмата са отпуснати 9 967 955 лв от Държавния бюджет. Дружеството е вложило и собствени средства към разходите по програмата (за допълнителни материали и електроенергия), с което осушаването на водното огледало е изпълнено по-ефикасно и бързо.

С Програмата за отстраняване на миналите екологични щети, причинени до момента на приватизацията на „Електроразпределение Столично” АД и „Електроразпределение Плевен” АД на площадките на дружеството в София и Плевен, както и клон Монтана и клон Ловеч са отстранени замърсявания от негодни и излезли от употреба трансформатори и от разлив на масла и нефтопродукти. Отчетените дейности са изпълнени с 85 246 лв., отпуснати от Държавния бюджет.

С днешното решение на МЕЕС стана ясно, че от общо 22 одобрени програми на дружества по прилагането на процедурата за отговорността на държавата за отстраняване на нанесени щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, до момента на приватизация,  приключилите програми са 10.


Tags:

екологичните проблеми

екология

електроразпределение

замърсяване

междуведомствена комисия

мерки

МОСВ

околна среда

отчет

Стратегии и програми за околна среда

щети


Подобни статии